toelichting Borg

Geplaatst op 24-04-2020

Beste leden,

 

Na het versturen van de facturen voor het  verenigingsjaar 2020 hebben we als bestuur diverse vragen gekregen betreffende de borg voor het niet verrichten van de zelfwerkzaamheid. Het betreft hier een borg en geen boete.

 

Wij als bestuur hebben ieder jaar te maken met facturen, van het niet verrichten van zelfwerkzaamheid, die niet betaald worden. Dit betreft altijd facturen van leden die afscheid hebben genomen van onze vereniging, vaak midden in het lopende seizoensjaar.

 

We stoppen als bestuur veel energie in het innen van deze facturen wat echter veelal altijd een negatief resultaat oplevert. Uiteindelijk wordt er binnen het bestuur besloten de factuur als niet inbaar aan te merken, incassokosten zijn te hoog voor dit type bedragen.

De redenen die de ”opzeggende”(aspirant) leden aanwenden om de factuur niet te betalen zijn divers maar komen meestal neer op “ik heb voldoende voor de vereniging gedaan”.  De facturen die niet betaald worden behelzen in een periode van tien jaar een bedrag van ongeveer € 5.000,00. Dit is een fors bedrag dat we als vereniging mis lopen.

 

Zoals we vastgelegd hebben in het Huishoudelijk reglement is het niet vervullen van de jaarlijkse taak te beboeten door het bestuur.

Zoals aangegeven worden de facturen van afscheid nemende leden heel vaak niet betaald.

Deze gang van zaken is voor ons als bestuur een grote frustratie om dit iedere maand weer opnieuw te moeten behandelen aan de bestuurstafel omdat we als bestuur gehouden zijn aan het handhaven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Om dit tegen te gaan hebben we aan de leden gevraagd naar ideeën om dit probleem op te lossen. Uit deze ideeën heeft het bestuur de optie van een borg in drie termijn gekozen. Deze keuze hebben we aan de leden aangegeven in ”het nieuws van het bestuur” van:

 

20 september 2019:

2.      Niet betaalde facturen werkplicht vertrokken leden.

Zoals al in eerder vergadering al besproken blijft het een doorn in het oog dat de vereniging met kosten blijft zitten van niet uitgevoerde zelfwerkzaamheid. Hiervoor zijn diverse ideeën al de revue gepasseerd. De eerder genoemde "borg variant" gaat nu ingevoerd worden. Maar om de lasten over meerdere jaren voor de leden te verspreiden is er besloten om de € 250,- Borg te verdelen over 3 jaar. (3x € 83,33) Enige wat nog uitgezocht moet worden of dat het mogelijk is dat dit te automatiseren is zodat hierdoor niet een grote administratieve taak ontstaat.

 

De ontvangen borg zal apart op de balans vermeld worden als schuld aan derden/leden.

 

Als een lid aangeeft zijn lidmaatschap te willen beëindigen zal het bestuur kijken of aan alle verplichtingen zijn voldaan en zo ja zal de betaalde borg terug gestort worden aan het afscheid nemende lid.

 

Niet iedereen heeft het altijd in de gaten, maar wij als bestuursleden zijn ook gewoon lid van onze WSV, ook wij moeten uiteraard ook deze borg betalen! We zoeken en kiezen als bestuur naar eer en geweten de beste oplossing voor onze vereniging om de onderling gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in de statuten en het Huishoudelijk reglement na te komen en te handhaven.

 

Ik hoop dat de hierboven beschreven toelichting de vragen die u had betreffende dit onderwerp beantwoord en uw bezwaren tegen de borg wegneemt en voor de enkele personen die de borg nog niet voldaan hebben de borg alsnog te betalen .

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Frank Hagemans

Voorzitter